PRIVACYBELEID VAN FILIPPA K


Datum van de laatste herziening:

[11/08/2021]

1. Doel en reikwijdte van het privacybeleid

Filippa K AB en gelieerde ondernemingen verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de Filippa K-groep is Filippa K AB en zal in dit Privacybeleid overal worden vermeld als ("Filippa K", "wij", "ons" of "onze").


Waar we “u” of “uw” schrijven, bedoelen we u als klant, bezoeker van onze website of andere relevante derde partij, zoals contactpersonen van een bedrijf of andere organisatie waar we zaken mee doen en dergelijke. Het doel van dit privacybeleid is om uit te leggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.


2. Waar verzamelen we uw persoonsgegevens?

We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen als u een aankoop doet via onze website, met ons correspondeert via post, e-mail of telefonisch, een account aanmaakt voor geabonneerde diensten via onze website of enige vorm van informatie bij ons aanvraagt. We kunnen ook automatisch technische gegevens en gebruiksgegevens verzamelen over uw apparatuur, browsegedrag en patronen terwijl u onze website bezoekt. We verzamelen dergelijke persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën.


Sommige van de persoonsgegevens die we over u hebben, kunnen op een andere manier dan rechtstreeks van u worden verzameld, zoals van een kredietinformatiebureau, een regelgevende instantie of andere openbaar beschikbare databases.


Als u bepaalde gegevens niet verstrekt als hierom wordt verzocht, zijn we mogelijk niet in staat te voldoen aan onze verplichtingen jegens u of te reageren op uw verzoeken, waardoor we u niet het hoogst mogelijke serviceniveau kunnen bieden. Dit kan ons mogelijk ook hinderen in het nakomen van onze wettelijke verplichtingen (zoals onze rapportagevereisten).


3. Welke informatie verzamelen we?

De categorieën van persoonsgegevens over u die we kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken, omvatten:


 • algemene informatie en contactgegevens, zoals naam, geslacht, persoonlijk identificatienummer, telefoonnummer, e-mailadres, adres en overige contactgegevens;
 • financiële informatie, zoals bankgegevens, kredietinformatie en betalingsgeschiedenis;
 • marketing- en communicatiegegevens, zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en derden, gebruikersaccountgegevens van onze abonnementsservice, correspondentiegegevens wanneer u contact opneemt met de klantenservice en andere communicatie-/abonnementsvoorkeuren;
 • technische gegevens, zoals internet protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-intypen en -versies, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; en
 • gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u onze website gebruikt en aankoopgeschiedenis.


4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens en met welk recht?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:


 • onze contractuele en juridische verplichtingen jegens u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt te beheren en na te komen;
 • te voldoen aan onze wettelijke en meldingsverplichtingen, zoals garantieclaims, boekhoudingsregelgeving en rapportage aan fiscale instanties en andere toezichthoudende instanties;
 • te reageren op uw vragen en verzoeken; en
 • onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen.

 

Filippa K mag persoonsgegevens alleen verzamelen, verwerken, gebruiken of opslaan als daar een geldige rechtsgrond voor is. De verwerking van uw persoonsgegevens die niet op een wettelijke of contractuele verplichting berust, zal gebaseerd zijn op onze legitieme belangen om:


 • u te voorzien van marketingcommunicatie en andere publicaties (per post of per e-mail of sms of soortgelijke technologie) met betrekking tot onze zaken waarvan we denken dat ze voor u van belang kunnen zijn, zoals algemene informatie en nieuwsbrieven;
 • gegevensanalyse te gebruiken om te onderzoeken hoe bezoekers onze website gebruiken en om onze website te verbeteren; en
 • onze dagelijkse zakelijke behoeften te beheren.

 

Bij betaling in krediet passen wij geautomatiseerde besluitvorming toe om uw kredietwaardigheidsbeoordeling te evalueren. U kunt uw mening kenbaar maken en eventueel in beroep gaan tegen de beslissing door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid).


We kunnen profilering gebruiken om u te voorzien van aangepaste marketingaanbiedingen.


We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, tenzij we met behulp van juridische ondersteuning en na een beoordeling van mening zijn dat we deze moeten gebruiken voor een andere reden en die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Indien we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, zullen we u daarvan op de hoogte stellen en de rechtsgrondslag uiteenzetten die ons dat toestaat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


5. Aan wie maken we uw persoonsgegevens bekend?

In aanvulling op de bekendmakingen die redelijkerwijs nodig zijn voor de doeleinden die elders in dit privacybeleid worden beschreven, kunnen we informatie vrijgeven over u:


 • aan onze dienstverleners die mogelijk alleen namens ons de persoonsgegevens verwerken;
 • voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • in verband met gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; en
 • om onze wettelijke rechten, onze veiligheid of onze eigendom vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen, inclusief ter preventie van fraude.
 • met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst met u, met inbegrip van diensten van derden, zoals betaling en transport via onze geselecteerde leveranciers van deze diensten.

 

Afgezien van wat in dit privacybeleid staat, delen we uw persoonsgegevens niet met derden.


6. Waar bewaren we uw persoonsgegevens en aan wie dragen wij deze over?

Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen een van de landen waarin we actief zijn, zodat we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.


De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden hoofdzakelijk opgeslagen binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER).


Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. Al deze overdrachten van uw persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


Soms dragen wij persoonsgegevens vanuit de EU/EER over naar een derde land dat geen besluit heeft genomen omtrent een passend beschermingsniveau. Er zal in dat geval voor de overdracht gebruik worden gemaakt van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om een beschermingsniveau te garanderen dat vergelijkbaar is met het beschermingsniveau dat binnen de EU/EER wordt gegarandeerd, of van andere rechtsgronden.


7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?


We nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om enige vorm van onvoorziene of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van, of toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Gegevensoverdracht via het internet is echter per definitie onveilig, en we kunnen niet volledig instaan voor de veiligheid van gegevens verzonden via het internet.


8. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens zo lang opslaan als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld of zoals vereist voor de naleving van alle verplichte bewaarperiodes onder de toepasselijke wetgeving.


Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen beschouwen we de mate, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.


Wij zullen stoppen met de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden wanneer u uw gebruikersaccount sluit of actief verdere marketingcommunicatie van ons afwijst. Uw gegevens zullen vervolgens worden verwijderd.


9. Welke rechten heeft u?

9.1 Recht op toegang tot uw gegevens

U kunt ons opdragen u te voorzien van een kopie van de persoonlijke informatie die we over u bijhouden. Het verstrekken van dergelijke informatie is in het algemeen gratis, maar onder bepaalde omstandigheden kan een vergoeding worden gevraagd.


9.2 Correctie, verwijdering en bezwaar


U kunt ons vragen om correctie van incorrecte of incomplete gegevens die we over u hebben, evenals verwijdering van alle informatie die niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en/of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen echter verhinderen dat we bepaalde gegevens onmiddellijk verwijderen.


9.3 Uw toestemming intrekken

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.


9.4 Opt-out van marketing

U kunt ons opdragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden, met inbegrip van profileringsanalyses voor directe marketingdoeleinden. De verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, voor u als klant of als u een gebruikersaccount op onze website heeft, vormt ons legitieme belang. Anders zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of zullen wij u de gelegenheid geven om af te zien van het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


U kunt uw toestemming intrekken of afzien van verdere marketingcommunicatie door de instructies in elke marketingmailing op te volgen.


U kunt uw abonnementen ook beheren door in te loggen op uw gebruikersaccount op onze website of ons te allen tijde via e-mail opdragen uw persoonlijke informatie niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.


9.5 Klachten indienen

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een autoriteit voor integriteitsbescherming of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw land of verblijfplaats indien u van mening bent dat we uw persoonsgegevens verwerken in strijd met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


10. Cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze website. U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige cookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd als websites cookies plaatsen of gebruiken. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u nog steeds gebruikmaken van onze website; bepaalde functionaliteit en onderdelen van onze website kunnen echter ontoegankelijk worden of niet naar behoren werken. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons cookiebeleid.


11. Websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid geldt niet voor de links op onze website naar andere externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke andere externe websites.


12. Beleidswijzigingen

Dit privacybeleid wordt voortdurend door ons herzien en wij kunnen het van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina af en toe opnieuw te raadplegen om u ervan te verzekeren dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23-05-2018.


Contact

Als u vragen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met via een van de onderstaande contactkanalen:


Filippa K AB

Söder Mälarstrand 65, 9tr

118 25 Stockholm

Zweden

Bedrijfsregistratienummer: 556469-8586

Btw-registratienummer: SE556469858601


E-mail: info@filippa-k.com

Telefoon: +46 8 615 70 00