Det verkar som att du använder en äldre webbläsare. Allt kanske inte fungerar som det ska.

Filippa K Website Terms of Use

Gäller från: [24.08.2017]

Dessa användningsvillkor (”användningsvillkoren” eller ”villkoren”) reglerar och gäller alla som skaffar åtkomst till eller använder Filippa K-webbplatsen som finns på [www.filippa-k.com] och eventuella associerade mobila webbplatser eller applikationer, produkter, programvara och andra tjänster (sammantaget ”tjänsten” eller ”tjänsterna”). Dessa villkor gäller för all användning av tjänsterna.

Tjänsterna ägs och drivs av Filippa K och dess dotterbolag och närstående företag (sammantaget ”Filippa K”, ”vi”, ”oss” och ”vår”). När du använder tjänsterna ska du vara medveten om att din åtkomst till och användning av olika typer av information, dokument och tjänster som erbjuds av Filippa K (”materialen”) omfattas av dessa användningsvillkor. Din användning av tjänsterna är uttryckligen beroende av din efterlevnad av och ditt samtycke till följande användningsvillkor. Om du väljer att fortsätta att använda eller skaffa åtkomst till tjänsterna efter att du har läst användningsvillkoren bekräftar du att Filippa K har tillhandahållit erforderligt vederlag genom att erbjuda dessa tjänster utan avgift och i utbyte mot detta vederlag samtycker du till användningsvillkoren och vår införlivade integritetspolicy. Om du inte samtycker till någon del av följande användningsvillkor eller integritetspolicy ska du inte använda tjänsterna.

Filippa K förbehåller sig rätten att ändra dessa användningsvillkor när som helst utan föregående meddelande och sådana förändringar ska anses träda i kraft omedelbart efter publicering av de ändrade användningsvillkoren. Din fortsatta användning av tjänsterna efter att ändringar i dem har publicerats innebär att du samtycker till sådana ändringar.

TJÄNSTERNA ÄR INTE AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING ELLER ÅTKOMST AV NÅGON PERSON SOM ÄR YNGRE ÄN 13 ÅR. OM DU ÄR YNGRE ÄN 13 ÅR FÅR DU INTE ANVÄNDA ELLER SKAFFA ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER GE OSS NÅGRA PERSONIDENTIFIERANDE UPPGIFTER.

1. KONTOREGISTRERING OCH KONTOUPPGIFTER

Med avseende på din användning av tjänsterna samtycker du till att: (a) tillhandahålla sanna, korrekta, aktuella och fullständiga kontoregistreringsuppgifter om dig själv så som uppmanas av tjänsten och (b) upprätthålla och omedelbart uppdatera sådana registreringsuppgifter för att hålla dem sanna, korrekta, aktuella, och fullständiga. Om du tillhandahåller några registreringsuppgifter som är osanna, felaktiga, inaktuella eller ofullständiga eller om Filippa K har en rimlig grund att misstänka att sådana uppgifter är osanna, felaktiga, inaktuella eller ofullständiga har Filippa K rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av tjänsten (eller någon del därav).

När du skapar ett konto via våra tjänster skapar du även ett lösenord och en kontobeteckning. Du ansvarar för att hålla lösenordet och kontot hemliga och du har fullständigt ansvar för alla aktiviteter som sker inom ramen för ditt lösenord eller konto. Om du ger tredje parter åtkomst till Filippa K-tjänster via ditt användarnamn och lösenord måste du skydda och gottgöra Filippa K och dess närstående företag mot och för ansvar, kostnader eller skadestånd, inklusive advokatarvoden, som uppstår genom anspråk eller processer som tas upp av sådana tredje parter baserat på eller i samband med sådan åtkomst och användning. Du samtycker till att (a) omedelbart informera Filippa K om all obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller något annat brott mot säkerheten och (b) se till att du loggar ut från ditt konto efter varje session. Filippa K kan inte och kommer inte att ansvara för några förluster eller skadestånd som uppstår på grund av din underlåtenhet att efterleva detta avsnitt.

2. ÄGANDERÄTT OCH COPYRIGHT

Copyright, varumärkesrättigheter, databasrättigheter, designrättigheter och alla andra immateriella rättigheter samt andra rättigheter avseende befintliga tjänster och material nu eller i framtiden, inklusive men ej begränsat till datorprogram, käll- och objektkod, dokumentation, programgrafik, text, bilder, design, videor, ljud, illustrationer, animeringar, databaser, logotyper, domännamn, handelsnamn och handelsidentiteter (benämns sammantaget ”innehåll”), är egendom som tillhör Filippa K, dess moderbolag, dotterbolag, närstående företag och/eller licensgivare. Alla delar av tjänsterna, inklusive och utan begränsning till allmän design och innehållet, skyddas av s.k. trade dress, upphovsrätt, ideella rättigheter, varumärken och andra lagar som är relaterade till immateriella rättigheter. Tjänsterna får endast användas för det avsedda ändamål för vilket de görs tillgängliga.

Bilder på människor eller platser som visas i tjänsterna tillhör eller används med tillstånd från Filippa K. Användning av dessa bilder av dig eller någon person som har godkänts av dig är förbjudet utan att det uttryckligen tillåts enligt dessa användningsvillkor och utan att specifikt tillstånd ges på annan plats i tjänsterna. All obehörig användning av bilderna kan bryta mot copyrightlagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och offentlighet samt föreskrifter och lagar avseende kommunikation.

En enstaka kopia av materialet kan hämtas eller kopieras på annat sätt från tjänsten endast för icke-kommersiellt personligt bruk, dock förutsatt att alla meddelanden om copyright och annan äganderätt lämnas intakta. All ytterligare kopiering, reproduktion, utgivning, publicering, överföring eller distribution av någon del av tjänsterna på något sätt är förbjudet. Bortsett från det som framställs häri beviljas ingen licens eller rättighet, uttrycklig eller underförstådd, till någon person inom ramen för någon immateriell rättighet. Med undantag för det som är tillåtet inom ramen för copyrightlagar ansvarar du för att skaffa tillstånd innan du återanvänder något copyrightskyddat material som är tillgängligt via tjänsterna. Modifiering av materialen eller användning av materialen för något annat syfte är ett brott mot Filippa K:s copyright och andra immateriella rättigheter. Filippa K varken garanterar eller framställer att din användning av material inte gör intrång i tredje parters rättigheter som inte ägs av eller är anknutna till Filippa K.

3. ANVÄNDNING AV TJÄNSTER

Tjänsterna och materialen får inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, anslås, överföras eller distribueras utan föregående skriftligt tillstånd från Filippa K, utom så som framställs häri. ”Djuplänkning”, ”inbäddning” eller utnyttjande av likartad teknik är strängt förbjudet. Det är förbjudet för dig att på eller från tjänsterna anslå eller överföra något olagligt, hotfullt, ärekränkande, förolämpande, obscent, oanständigt, provocerande, pornografiskt eller profant material eller något material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som kan anses vara ett lagbrott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på något annat sätt bryta mot lagen. Du ansvarar för att efterleva alla lokala regler, lagar och förordningar, inklusive och utan begränsning till regler avseende immateriella rättigheter, internet, teknik, data, e-post, offentlighet och integritet. Du samtycker till att du inte kommer att använda någon enhet, programvara eller annat hjälpmedel för att störa eller försöka störa den normala funktionen hos någon av tjänsterna och att du inte kommer att vidta några åtgärder som utgör en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur. Dessutom gäller att du inte får använda någon robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka, kopiera eller skrapa någon av våra webbsidor eller innehåll häri utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från en behörig chef hos Filippa K. Du samtycker till att du inte kommer att störa eller försöka störa eller skada, försämra eller avaktivera driften av tjänsterna på något sätt, inklusive men ej begränsat till att tillhandahålla länkar till tredje parters webbplatser eller ladda upp eller på annat sätt sprida virus, maskar, spionprogram, reklamprogram eller annan skadlig kod. Du får inte heller dekonstruera, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka utvinna källkoden i tjänsterna eller någon del därav, förutom och endast i den utsträckning sådan aktivitet uttryckligen är tillåten enligt tillämplig lag utan hinder av denna begränsning. Du får inte skicka ut några oombedda erbjudanden, förfrågningar, annonser eller spam.

Du framställer, garanterar och samtycker till att följa ovanstående krav för godtagbar användning. Utöver eventuella gottgörelser som vi kan ha rätt till enligt lag eller sedvanerätt om vi fastställer att du enligt vårt eget gottfinnande har brutit eller sannolikt bryter mot föregående förbud kan vi vidta alla åtgärder som vi bedömer vara nödvändiga för att avlägsna eller förhindra överträdelsen, inklusive och utan begränsning till omedelbart avlägsnande av det relaterade materialet från tjänsterna.

4. UPPGIFTERS KORREKTHET

Vi strävar efter att säkerställa att uppgifter som tillhandahålls via tjänsterna är fullständiga, korrekta och aktuella. Utöver det som är förbjudet enligt tillämplig lag i New Jersey gör vi inga framställningar om att uppgifter som tillhandahålls via tjänsterna och i materialet är fullständiga, korrekta eller aktuella. Filippa K ska inte hållas ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden i materialet.

5. ÄGANDERÄTT

Filippa K gör inga anspråk på äganderätt till uppgifter, data, text, programvara, musik, ljud, bilder, grafik, videor, meddelanden eller annat material som har genererats av användare av våra tjänster (sammantaget ”användarinnehåll”) och överförts, vare sig offentligt eller privat, till eller via Filippa K (inklusive feedback och förslag). Om inget annat anges bibehåller du copyright och alla andra rättigheter som du redan har gällande användarinnehåll som du skapar och skicka in, anslår eller visar i eller via tjänsterna. Men genom att skicka in, anslå eller visa användarinnehåll ger du Filippa K, dess närstående företag, underlicenstagare och efterträdare och övertagare en oupphörlig, oåterkallelig, världsomfattande, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att reproducera, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt utföra, offentligt visa, distribuera, kopiera, redigera, omformatera och skapa härledda verk utifrån allt användarinnehåll som du skickar in, anslår eller visar i eller via tjänsterna. Du bekräftar och samtycker till att denna licens omfattar en rättighet för Filippa K att göra sådant användarinnehåll tillgängligt för andra företag, organisationer eller personer som Filippa K har relationer med och att använda sådant användarinnehåll i samband med tillhandahållandet av dessa tjänster.

6. LÄNKAR

Tjänsterna kan innehålla hyperlänkar eller andra anslutningsfunktioner som ger dig möjlighet att använda tjänsterna och få åtkomst till andra webbplatser. Filippa K ansvarar inte och åtar sig inget ansvar för innehållet på eventuella webbplatser på internet som inte länkas av Filippa K eller för eventuella skador som uppstår genom eller i samband med användning av en sådan länk. Filippa K har ingen kontroll över webbplatser på internet till vilka länkar tillhandahålls via tjänsterna. Åtkomst till andra webbplatser på internet som är länkade till webbplatsen sker på egen risk.

Dessutom gäller att förekomsten av en länk mellan tjänsterna och någon annan webbplats på internet inte är och inte ska uppfattas som ett godkännande från Filippa K av material, ämnen, information eller ägaren till eller innehavaren av den länkade webbplatsen på internet och en sådan länk ska inte antyda eller skapa någon relation eller rekommendation mellan Filippa K och ägaren till eller innehavaren av en sådan länkad webbplats.

7. INTEGRITET

Filippa K åtar sig att säkerställa sina kunders integritet. Din användning av våra tjänster är föremål för vår integritetspolicy. Läs integritetspolicyn för att få information om hur dina personuppgifter och annan information om dig behandlas. Genom att samtycka till dessa användningsvillkor samtycker du även till villkoren i integritetspolicyn som införlivas häri genom hänvisning för alla ändamål. Om du inte samtycker till dessa användningsvillkor ska du inte använda tjänsterna.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

DETTA AVSNITT OM ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER INTE FÖR PERSONER BOSATTA I NEW JERSEY. INOM DE GRÄNSER SOM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING TILLÅTER BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER DU UTTRYCKLIGEN TILL ATT FILIPPA K SKA ANSVARA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM FILIPPA K HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR), ORSAKADE AV: (a) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, (b) NÅGON ÅTGÄRD DU VIDTAR BASERAT PÅ DEN INFORMATION DU FÅR I, VIA ELLER FRÅN TJÄNSTERNA, (c) DIN UNDERLÅTENHET ATT HÅLLA DITT LÖSENORD ELLER DINA KONTOUPPGIFTER SÄKRA OCH HEMLIGA, (d) KOSTNADEN FÖR ATT ANSKAFFA ERSÄTTNINGSVAROR OCH -TJÄNSTER PÅ GRUND AV VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM HAR KÖPTS ELLER ANSKAFFATS ELLER MOTTAGNA MEDDELANDEN ELLER TRANSAKTIONER SOM HAR INGÅTTS GENOM TJÄNSTERNA, (e) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER UPPGIFTER, (f) FELAKTIGT GODKÄNNANDE AV TJÄNSTERNA AV NÅGON SOM GÖR ANPRÅK PÅ SÅDAN BEHÖRIGHET eller (g) UTLÅTANDEN ELLER UPPFÖRANDE AV NÅGON TREDJE PARTS UTLÅTANDE OM ELLER UTFÖRANDE AV TJÄNSTERNA.

9. GARANTIFRISKRIVNING

DENNA GARANTIFRISKRIVNING (”FRISKRIVNING”) GÄLLER ENDAST FÖR DIN FRIA ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

DETTA AVSNITT OM GARANTIFRISKRIVNING GÄLLER INTE FÖR PERSONER BOSATTA I NEW JERSEY.

DENNA FRISKRIVNING GÄLLER INTE FÖR EXEMPELVIS DITT INKÖP AV NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST FRÅN FILIPPA K.

DENNA FRISKRIVNING GÄLLER DESSUTOM INTE FÖR EXEMPELVIS VÅRT ERBJUDANDE ELLER VÅR REKLAM FÖR NÅGON FILIPPA K-PRODUKT ELLER -TJÄNST, INKLUSIVE INNEHÅLLET I NÅGOT ERBJUDANDET ELLER NÅGON ANNONS PÅ WEBBPLATSEN.

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT: (1) DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIGT SKICK. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER FRÅNSÄGER FILIPPA K SIG UTTRYCKLIGEN ALLA TYPER AV GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH UTEBLIVET INTRÅNG. (2) FILIPPA K LÄMNAR INGA GARANTIER OM ATT (a) TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (b) TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, OFÖRDRÖJDA, OFELBART SÄKRA ELLER FELFRIA, (c) DE RESULTAT SOM KAN UPPNÅS GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA, (d) KVALITETEN I PRODUKTER, TJÄNSTER INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPER ELLER SKAFFAR VIA TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR SAMT (e) ALLA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. (3) DU ANVÄNDER ALLT MATERIAL SOM DU HÄMTAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT SKAFFAR VIA DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ENLIGT EGET OMDÖME OCH PÅ EGEN RISK OCH ATT DU KOMMER ATT HA EGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM INTRÄFFAR SOM RESULTAT AV HÄMTNINGEN AV NÅGOT SÅDANT MATERIAL. (4) INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU SKAFFAR FRÅN FILIPPA K ELLER TJÄNSTERNA SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN FRAMSTÄLLS I DESSA VILLKOR. (5) DU ALLTID SKA VARA FÖRSIKTIG NÄR DU LÄMNAR UT NÅGRA PERSONIDENTIFIERANDE UPPGIFTER OM DIG SJÄLV ELLER OM DE SOM DU HAR JURIDISK BEHÖRIGHET FÖR. FILIPPA K VARKEN REGLERAR ELLER REKOMMENDERAR NÅGRA ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR GENOM DITT DELTAGANDE I TJÄNSTERNA OCH DÄRFÖR FRÅNSÄGER FILIPPA K SIG SPECIFIKT ALLT ANSVAR MED AVSEENDE PÅ ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR GENOM DITT DELTAGANDE I ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

Du samtycker till att vår enda förpliktelse gentemot dig är att tillhandahålla tjänsterna i befintligt skick. Du samtycker till att om vi inte gör något som är (a) grovt försumligt, vårdslöst eller ett bevis på kännedom om allt avsiktligt uppsåtligt tjänstefel eller (b) ett brott mot en konsumentskyddslagstiftning i samband med tjänsterna kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för din användning av tjänsterna.

10. FRISLÄPPANDE

I händelse av att du har en tvist med en eller flera andra användare av tjänsterna släpper du Filippa K (och dess chefer, styrelsemedlemmar, ombud, dotterbolag, joint ventures och medarbetare) fria från anspråk, krav och skadestånd (faktiska och följdskador) av varje slag eller beskaffenhet, kända och okända, misstänkta och inte misstänkta, utlämnade och inte utlämnade, som uppstår genom eller på något sätt i samband med sådana tvister.

11. SKADEERSÄTTNING

DETTA AVSNITT OM SKADEERSÄTTNING GÄLLER INTE FÖR PERSONER BOSATTA I NEW JERSEY.

Du samtycker till att ersätta, försvara och avhålla Filippa K, dess direktörer, styrelseledamöter, aktieägare, medarbetare och ombud från och mot alla krav, skulder, domar, viten, intressen, böter, skadestånd, förluster, kostnader, anspråk eller utgifter (inklusive och utan begränsning till advokatarvoden och arvoden till andra professionella rådgivare) som uppstår som resultat av (i) ditt uppförande online och din användning av tjänsterna och materialen, (ii) ditt brott eller påstådda brott mot dessa användningsvillkor, (iii) din underlåtenhet att efterleva gällande lagar eller förordningar, (iv) din försumlighet, vanskötsel eller överträdelse av någon persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter, inklusive och utan begränsning till, intrång i copyright och varumärke, obscena eller oanständiga inlägg och förtal online eller (v) alla dina mellanhavanden eller transaktioner med andra personer som resultat av användningen av tjänsterna. Du måste ersätta Filippa K fullt ut för dess förluster.

12. JURISDIKTION OCH ALLMÄNNA VILLKOR

LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT EFTERSOM DET BEGRÄNSAR DINA MÖJLIGHETER ATT SÖKA BISTÅND. DETTA AVSNITT OM TVISTER GÄLLER INTE FÖR PERSONER BOSATTA I NEW JERSEY. Tjänsterna är endast avsedda att användas av medborgare i och med hemort i USA. Materialen kan innehålla information om produkter som eventuellt inte är tillgängliga i andra länder eller kan vara tillgängliga under olika varumärken i olika länder, med förbehåll för olika indikationer eller användningsbegränsningar. Användningsvillkoren ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York i USA, oavsett var användaren är baserad. Du samtycker till att alla rättsliga eller sedvanerättsliga åtgärder som uppstår genom eller i samband med dessa användningsvillkor endast ska inges i statlig eller federal domstol i New York County, New York, USA, och du samtycker härmed till och underställer dig sådan domstols personliga jurisdiktion i syfte att föra talan om sådana rättsliga åtgärder.

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor är olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten i och genomförbarheten av någon kvarvarande bestämmelse.

Du eller kan vi stoppa eller säga upp ditt konto eller din användning av tjänsterna när som helst och med eller utan anledning. Om inget annat anges införlivas övriga regler, begränsningar, riktlinjer och villkor som kan anslås eller göras tillgängliga i samband med en viss funktion i tjänsterna häri i dessa användarvillkor via denna hänvisning.

Din användning av tjänsterna är oberoende av Filippa K och sker inte inom din roll som anställd hos, ombud för, partner eller joint venture-part till Filippa K för något ändamål.

Inget avstående från endera partens sida med avseende på någon överträdelse eller försummelse enligt dessa villkor ska betraktas som ett avstående från någon föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse.

13. ÄNDRINGAR I ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Filippa K kan då och då göra ändringar i villkoren. När sådana ändringar görs kommer Filippa K att tillhandahålla en ny kopia av villkoren på sin webbplats och eventuella nya ytterligare villkor kommer att göras tillgängliga för dig inom ramen för eller via de berörda tjänsterna.

Du bekräftar och samtycker till att om du använder tjänsterna efter det datum då detta villkor har ändrats kommer Filippa K att behandla din användning som att du samtycker till de uppdaterade Villkoren.

14. FULLSTÄNDIGT AVTAL

Användningsvillkoren utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Filippa K och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal (skriftliga eller muntliga). Om du inte förstår något av de ovanstående villkoren eller om du har frågor eller kommentarer ber vi dig att kontakta oss på customercare@filippa-k.com.

All design, grafik, textavsnitt, arrangemang och programvara i tjänsterna skyddas via copyright© 2017 [2017-09-07]

Sökförslag
Eller

Hjälp

Kundservice

Öppet 9–17, måndag–fredag. Vår kundservice pratar engelska och svenska.

Språk & land

Leverans till: UNITED STATES
Din order betalas i USD $
Välj ditt land för att se rätt pris, leveranstid och fraktavgift. Observera att priset på en vara kan variera beroende på leveransadress på grund av lokal prissättning och moms.

Favoriter

Kundservice

Öppet 9–17, måndag–fredag. Vår kundservice pratar engelska och svenska.

JOIN OUR COMMUNITY

Subscribe to the Filippa K newsletter for weekly inspiration and news. Right now, new subscribers receive 10% off their first purchase.

Join Our Community

Subscribe to the Filippa K newsletter for weekly inspiration and news. Right now, new subscribers receive 10% off their first purchase.

I understand that all marketing material is sent in accordance with the Privacy Policy. Terms & Conditions apply.

Den här sidan kräver cookies för att kunna visas ordentligt. Genom att fortsätta surfa godkänner du vårt användande av cookies. För mer information om vilken data som sparas med våra cookies, sesidan för Integritetspolicy