AMSTERDAM FLAGSHIP

AMSTERDAM FLAGSHIP

Filippa K:s nyöppnade butik i Amsterdam blir det senaste kapitlet i varumärkets pågående förvandling när Liisa Kessler, creative director, utforskar dualiteter i en enda butiksyta. Förfinade element balanseras med råhet, medan vintageaccenter kompletteras av en serie beställningsverk som bygger på en konstellation av samarbetspartners, från konstnärer till designers och hantverkare. Lokalen är designad i samarbete med arkitektbyrån Profan och är en fortsättning på förra årets ombyggnad av Filippa K:s flaggskeppsbutik i Helsingfors, som introducerade ett nytt konceptuellt tillvägagångssätt för varumärket.
Filippa K

PC Hooftstraat 125

Amsterdam

Netherlands


> Store Locator

Den nya Filippa K-butiken har en isblå nyans, som påminner om de dimmiga nordiska landskap som inspirerade Kesslers första bildkampanj för varumärket och som utforskade isbadstraditionen i norra Sverige. Denna karaktäristiska färg som är både förfinad och lättillgänglig, syns på butikens lerbaserade golv och är skapad genom en pigmentfärgningsprocess.
Rougier skallampa

Inslag från naturen påverkar designvalen där klädskenor i krom har subtila formförvrängningar, som om de vore reflektioner i en vattenpöl. Temat fortsätter i hyllor och bord som klätts med spegelskivor. I butiken finns också hyllor och en pall tillverkade av Malte van der Meyden, en Düsseldorfbaserad formgivare som använder vaxplattor i sina verk som medvetet bryts för att skapa skärvliknande kompositioner innan de förverkligas i sin slutliga träform.
Core Shelf av Malte van der Meyden

Melting Ice Trays av Ray Atelier

Glasvas av Malin Pierre

Idén med texturkontraster återfinns i hela butiken. I den bakre delen av bottenvåningen och väl synliga i omklädningsrummen hänger en serie gobelänger gjorda av restgarn från tidigare Filippa K-kollektioner. Gobellängerna är skapade av Micael de Leeuw, en svensk konstnär som först ägnade sig åt målning, och har en målerisk känsla där den varierande garnlängden ger en ofullständig men ändå väldigt taktil kvalitet. Gobelängerna är designade för att erbjuda en känsla av en utgångspunkt, en värld som är gömd inom en annan när de hängs intill omklädningsrumsens speglar. 

Tillverkning av Micael de Leeuws gobelänger av överblivet Filippa K-garn för Amsterdams flaggskeppsbutik. 

Lokalen har också utformats med hållbarhet i åtanke. Förutom konstverken som skapats av återanvänt garn, var företagets val av samarbetspartners, som mestadels ligger i Tyskland, nära den nederländska gränsen, ett medvetet försök att minska transporternas påverkan. Butiken uppfyller också målen för Paris klimatavtal 2030. Den drivs helt av el istället för gas och har en värmeåtervinningsenhet för att minska koldioxidutsläppen. Dessutom är den mjuka belysningen i hela butiken en LED-lösning med låg energiförbrukning. 

Skulpturell vintagestol designad i Nederländerna på 70-talet

Filippa K’s newly opened Amsterdam store serves as the latest chapter in the house’s ongoing transformation, as Creative Director Liisa Kessler explores dualities within a single retail space. Elements of refinement are balanced with rawness, while vintage accents are complemented by a series of commissioned works that draw on a constellation of collaborators, from artists to designers and artisans.

Designed in collaboration with architecture firm Profan, the space serves as a continuation from last year’s reworking of the Filippa K flagship in Helsinki, which introduced a new conceptual approach to store design for the house.Filippa K

PC Hooftstraat 125

Amsterdam

Netherlands


> Store locator

Rougier shell lamp

Fundamental to the new Filippa K space is its icy blue hue, evoking the misty Nordic landscapes that inspired Kessler’s first image campaign for the house, which explored the tradition of ice bathing in northern Sweden. Elevated but approachable, the signature colour appears on its clay-based flooring and is created through a pigment dye process.

Core Shelf by Malte van der Meyden

Melting Ice Trays by Ray Atelier 

Elements of nature inform the design choices as clothing rails rendered in chrome feature subtle distortions in their form, as if they were reflections in a pool of water. This theme is continued through shelving and tables complete with mirrored tops. The store also features shelves and a stool made by Malte van der Meyden, a Düsseldorf-based designer whose works utilise wax plates that are deliberately broken to create shard-like compositions, before they are realised in their final wooden form.

Glass Vase by Malin Pierre

The idea of textural contrast appears throughout the store. At the rear of the ground floor, hung prominently within the changing room space, is a series of tapestries made from leftover yarns from past Filippa K collections. Created by Micael de Leeuw – a Swedish artist whose first medium was painting – the pieces retain a painterly feel, with the varying length of yarns adding an imperfect yet richly tactile quality. When juxtaposed with changing room mirrors, these tapestries are designed to offer a sense of departure; a world secreted within another. 

The making of Micael de Leeuw’s tapestries from leftover Filippa K yarns for the Amsterdam flagship store.

Core Shelf by Malte van der Meyden

The space has also been designed with sustainability in mind. In addition to the artworks created from reused yarns, the house’s choice of collaborators – mostly situated in Germany, close to the Dutch border – was a conscious effort to reduce the impact of transportation. The store also conforms to 2030 Paris Climate Agreement targets: it is powered entirely by electricity rather than gas and features a heat recovery unit to reduce carbon emissions. Additionally, the soft lighting throughout comes in the form of a low energy LED solution. 

Vintage 1970s sculptural chair designed in the Netherlands