Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt. Dan loopt het allemaal niet zo soepeltjes.

Filippa K Website Terms of Use

Ingangsdatum: [24.08.2017]

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden” of “Voorwaarden”) gelden en zijn van toepassing op iedereen die de Filippa K-website bezoekt of gebruikt, te vinden op [www.filippa-k.com] en alle bijbehorende mobiele websites of applicaties, producten, software en andere diensten (gezamenlijk, de “Dienst” of “Diensten”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten.

De Diensten zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Filippa K en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, “Filippa K,” “wij,” “ons,” en “onze”). Bij gebruik van de Diensten, houd er rekening mee dat uw toegang tot en het gebruik van de verschillende informatie, documenten en diensten van Filippa K (de “Materialen”) onderhevig zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van de Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van uw naleving en aanvaarding van de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u ervoor kiest om de Diensten te blijven gebruiken of toegang ertoe te krijgen nadat u de mogelijkheid hebt gehad om de Gebruiksvoorwaarden te lezen, erkent u dat Filippa K waardevolle overwegingen heeft gedaan door deze Diensten gratis aan te bieden, en in ruil voor die waardevolle overweging gaat u ermee akkoord de Gebruiksvoorwaarden en opgenomen Privacybeleid te aanvaarden. Als u niet eens bent met de volgende Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid, maak dan geen gebruik van de Diensten.

Filippa K behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen, en dergelijke wijzigingen worden geacht van kracht te zijn zodra deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd. Uw voortgezette gebruik van de Diensten na dergelijke wijzigingen geeft uw aanvaarding van deze wijzigingen aan.

DE DIENSTEN ZIJN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK OF TOEGANG DOOR PERSONEN VAN JONGER DAN 13 JAAR. INDIEN U JONGER DAN 13 JAAR BENT, MAG U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN OF TOEGANG KRIJGEN TOT DE WEBSITE OF ONS PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE VERSTREKKEN.

1. ACCOUNTCREATIE EN -GEGEVENS

In het kader van uw gebruik van de Diensten gaat u ermee akkoord: (a) juiste, correcte, actuele en volledige accountregistratiegegevens over uzelf te verstrekken, op verzoek van de Dienst; en (b) dergelijke registratiegegevens te onderhouden en snel bij te werken om deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u registratiegegevens verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, of Filippa K een redelijke grond heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft Filippa K het recht om uw account te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van de Dienst (of een deel daarvan) te weigeren.

In het aanmaken van een account via onze Diensten, maakt u een wachtwoord en accountnaam aan. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord en account, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. Als u derden toegang verleent tot Filippa K’s Diensten via uw gebruikersnaam en wachtwoord, verdedigt en vrijwaart u Filippa K en haar gelieerde ondernemingen tegen alle aansprakelijkheid, kosten of schadevergoedingen, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit claims of rechtszaken door dergelijke derden op basis van of in verband met dergelijke toegang en gebruik. U stemt ermee in (a) Filippa K onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of een ander veiligheidsprobleem, en (b) ervoor te zorgen dat u zich afmeldt bij uw account aan het einde van elke sessie. Filippa K kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het niet naleven van dit hoofdstuk.

2. EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHT

Auteursrechten, handelsmerkrechten, databaserechten, ontwerprechten en alle andere intellectuele eigendommen en andere rechten met betrekking tot de Diensten en Materialen die nu of in de toekomst bestaan, inclusief maar niet beperkt tot computerprogramma's, bron- en objectcode, documentatie, software graphics, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, video's, geluid, illustraties, animaties, databases, logo's, domeinnamen, handelsnamen en handelsidentiteiten (gezamenlijk de “Inhoud” genoemd), zijn eigendom van Filippa K, haar moederondernemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers. Alle elementen van de Diensten, inclusief zonder beperking het algemene ontwerp en de Inhoud, zijn beschermd door handelsmerken, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De Diensten mogen alleen worden gebruikt voor het beoogde doel waarvoor ze beschikbaar worden gemaakt.

Afbeeldingen van mensen of plaatsen weergegeven op de Diensten zijn ofwel eigendom van, of worden gebruikt met toestemming van, Filippa K. Het gebruik van deze afbeeldingen door u, of iemand anders die door u is gemachtigd, is verboden, tenzij specifiek toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden of specifieke toestemming elders in de Diensten verleend. Elk onbevoegd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met de wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken, privacy en publiciteit, evenals communicatieregelgeving en -reglementen.

Een enkele kopie van de Materialen mag worden gedownload of anderszins gekopieerd van de Dienst voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde echter, dat alle auteursrechten en andere eigendomsrechten intact worden gehouden. Elke verdere kopie, reproductie, publicatie, plaatsing, verzending of distributie van enig onderdeel van de Diensten is op iedere manier verboden. Behalve zoals hierin bepaald, wordt geen enkele licentie of recht, expliciet of impliciet, verleend aan een persoon onder een intellectueel eigendomsrecht. Behalve waar toegestaan volgens de auteursrechtwetgeving, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is via de Diensten. Aanpassing van het Materiaal of de Materialen voor een ander doel is een schending van Filippa K's auteursrechten en andere eigendomsrechten. Filippa K garandeert niet en verklaart ook niet dat uw gebruik van Materialen geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen die geen eigendom zijn van of verbonden zijn aan Filippa K.

3. GEBRUIK VAN DIENSTEN

De Diensten en Materialen mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Filippa K, behalve zoals hierin bepaald. “Deep-linking,” “inbedding” of het gebruik van vergelijkbare technologie is strikt verboden. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal te posten te versturen vanaf onze Diensten of materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wet kan schenden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale regels, wetten en voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, regels over intellectuele eigendomsrechten, internet, technologie, gegevens, elektronische post, publiciteit en privacy. U stemt ermee in dat u geen apparaat, software of andere middelen zult gebruiken om de juiste werking van een van de Diensten te verstoren of proberen te verstoren, en dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur vormt. Bovendien mag u geen robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om onze webpagina's of de hierin opgenomen inhoud te controleren, kopiëren of schrapen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Filippa K. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de Diensten niet zult verstoren of proberen te verstoren of beschadigen, op welke manier dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het leveren van links naar sites van derden of het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, wormen, spyware, adware of andere schadelijke code. U mag ook de broncode van de Diensten of een deel daarvan niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins proberen te achterhalen, tenzij en voor zover deze activiteit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking. U mag geen ongevraagde aanbiedingen, verzoek, advertenties, of spam doen of plaatsen.

U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat u voldoet aan de bovenstaande vereisten omtrent aanvaardbaar gebruik. In aanvulling op eventuele rechtsmiddelen die we mogelijk hebben op grond van wet of billijkheid, als we naar eigen goeddunken bepalen dat u de voorgaande verboden hebt geschonden of waarschijnlijk schendt, kunnen we elke actie ondernemen die we nodig achten om de overtreding te verhelpen of te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot het onmiddellijk verwijderen van de bijbehorende materialen uit de Diensten.

4. NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt via de Diensten volledig, nauwkeurig en actueel is. Behalve zoals verboden door de toepasselijke wet van New Jersey, geven wij geen enkele verklaring over de volledigheid, juistheid of actualiteit van enige informatie die wordt verstrekt via de Diensten en in de Materialen. Filippa K is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in de Materialen.

5. EIGENDOMSRECHTEN

Filippa K maakt geen aanspraak op eigendom van informatie, gegevens, tekst, software, muziek, audio, foto's, afbeeldingen, video, berichten, of andere materialen gegenereerd door gebruikers van onze Diensten (gezamenlijk, “Gebruikersinhoud”) en verzonden, of openbaar of privé, naar of via Filippa K (inclusief feedback en tips). Tenzij anders aangegeven, behoudt u het auteursrecht en alle andere rechten die u al bezit over Gebruikersinhoud die u maakt en verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Diensten. Echter door Gebruikersinhoud in te dienen, te plaatsen of te tonen, kent u Filippa K, de aan haar gelieerde ondernemingen, sublicentiehouders en opvolgers een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie toe om Gebruikersinhoud die u indient, plaatst of toont op of via de Diensten te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, vertalen, publiceren, in het openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te distribueren, reproduceren, bewerken, herformatteren en afgeleide werken ervan te maken. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht voor Filippa K inhoudt om dergelijke Gebruikersinhoud beschikbaar te stellen aan andere bedrijven, organisaties of personen met wie Filippa K relaties onderhoudt, en om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken in verband met het aanbieden van die diensten.

6. LINKS

De Diensten kunnen hyperlinks of andere verbindingsapparaten bevatten, waarmee u de Diensten kunt gebruiken en toegang kunt krijgen tot andere websites. Filippa K is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige niet-Filippa K gelinkte internetwebsite, of voor enige mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van een dergelijke link. De internetwebsites waarnaar links worden aangeboden via de Diensten, zijn niet onder de controle van Filippa K. Toegang tot andere internetwebsites die aan de website zijn gekoppeld, is op eigen risico van de gebruiker.

Bovendien is het bestaan ​​van een link tussen de Diensten en andere internetwebsites geen en mag niet worden opgevat als een goedkeuring door Filippa K van materiaal, inhoud, informatie of de eigenaar of beheerder van de gekoppelde internetwebsite, en dergelijke koppeling impliceert geen relatie noch de goedkeuring tussen Filippa K en de eigenaar of beheerder van deze gelinkte website.

7. PRIVACY

Filippa K doet er alles aan om de privacy van haar klanten te waarborgen. Uw gebruik van onze Diensten is onderworpen aan ons Privacybeleid. Lees het Privacybeleid voor informatie over hoe uw persoonsgegevens en andere informatie over u wordt behandeld. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, aanvaardt u ook de voorwaarden van het Privacybeleid, dat hierin door verwijzing voor alle doeleinden is opgenomen. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de Diensten.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DIT HOOFDSTUK OMTRENT DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP BEWONERS VAN NEW JERSEY. BINNEN DE GRENZEN TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, ERKENT U UITDRUKKELIJK EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT FILIPPA K NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG-, OF EXEMPLAIRE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS FILIPPA K OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN: (a) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN; (b) WELKE ACTIE U ONDERNEEMT OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE U ONTVANGT IN, DOOR, OF VAN DE DIENSTEN, (c) HET NIET VEILIG EN VERTROUWELIJK BEWAREN VAN UW WACHTWOORD OF ACCOUNT, (d) DE KOSTEN VAN INKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN GOEDEREN, DATA, INFORMATIE, OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN OF BERICHTEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES AANGEGAAN DOOR MIDDEL VAN OF VAN DE DIENSTEN; (e) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS; (f) DE ONREGELMATIGE VERLENING VAN DE DIENSTEN DOOR IEMAND DIE BEWEERT DERGELIJKE BEVOEGDHEID TE HEBBEN; of (g) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE DIENSTEN.

9. GARANTIEDISCLAIMER

DEZE GARANTIEDISCLAIMER (“DISCLAIMER”) IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP UW GRATIS GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

DEZE GARANTIEDISCLAIMER IS NIET VAN TOEPASSING OP BEWONERS VAN NEW JERSEY.

DEZE DISCLAIMER GELDT NIET VOOR, BIJVOORBEELD, UW AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VAN FILIPPA K.

DEZE DISCLAIMER IS OOK NIET VAN TOEPASSING OP, ONZE AANBIEDING OF ADVERTENTIE VAN FILIPPA K-PRODUCT OF DIENST, INCLUSIEF DE INHOUD VAN ENIGE AANBIEDING OF ADVERTENTIE OP DE WEBSITE.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT: (1) UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. DE DIENSTEN WORDEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” VERLEEND. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST FILIPPA K ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. (2) FILIPPA K GARANDEERT NIET DAT (a) DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (b) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VOLLEDIG VEILIG, OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; (c) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (d) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN EN (e) FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD. (3) ENIG MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO IS EN DAT U VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ALLE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. (4) GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN FILIPPA K OF VIA DE DIENSTEN VERNEEMT, ENIGE GARANTIE VORMT DIE NIET UITDRUKKELIJK VERMELD STAAT IN DE VOORWAARDEN. (5) U ALTIJD VOORZICHTIG MOET ZIJN WANNEER U PERSOONLIJK IDENTIFICERENDE INFORMATIE OVER UZELF OF IEMAND WAAROVER U JURIDISCH GEZAG HEEFT, ONTHULT. FILIPPA K HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN ONDERSTEUNT GEEN ACTIES VOORTVLOEIEND UIT UW DEELNAME AAN DE DIENSTEN EN DAAROM WIJST FILIPPA K MET NAME ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT ACTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT UW DEELNAME OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

U gaat ermee akkoord dat onze enige verplichting is om u de Diensten te leveren op “as is”-basis. U gaat ermee akkoord dat tenzij we iets doen dat (a) grove nalatigheid, roekeloosheid, of een daad van weten of opzettelijk wangedrag vormt, of (b) een schending van een consumentenbeschermingsstatuut in verband met de Diensten, wij niet aansprakelijk zijn jegens u of aan een derde partij voor uw gebruik van de Diensten.

10. ONTHEFFING

In het geval dat u een geschil hebt met een of meer andere gebruikers van de Diensten, ontheft u Filippa K (en haar functionarissen, bestuurders, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van vorderingen, eisen en schadevergoeding (feitelijk en consequent) van elke soort en aard, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, geopenbaard en niet geopenbaard, voortvloeiend uit of op enige manier verbonden met dergelijke geschillen.

11. VRIJWARING

DIT HOOFDSTUK OVER VRIJWARING IS NIET VAN TOEPASSING OP BEWONERS VAN NEW JERSEY.

U stemt ermee in Filippa K, haar functionarissen, bestuurders, aandeelhouders, werknemers en agenten te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle eisen, aansprakelijkheden, gerechtelijke uitspraken, boetes, rente, sancties, schade, verliezen, kosten, claims of uitgaven (inclusief, zonder beperking, honoraria van advocaten’ en honoraria van andere professionele adviseurs) als gevolg van (i) uw online gedrag en gebruik van de Diensten en Materialen; (ii) uw overtreding, schending of vermeende schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (iii) uw niet-naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; (iv) uw nalatigheid, opzettelijk wangedrag of schendingen van de intellectuele eigendom of andere rechten van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot schending van auteursrechten en handelsmerken, obscene of onfatsoenlijke berichten en online laster; of (v) al uw interacties of transacties met andere personen die voortkomen uit het gebruik van de Diensten. U zult Filippa K volledig moeten vergoeden voor haar verliezen.

12. RECHTSGEBIED EN ALGEMENE VOORWAARDEN

LEES DIT ARTIKEL ZORGVULDIG DOOR, OMDAT HET DE MANIER BEPERKT WAAROP U SCHADELOOSSTELLING KUNT VORDEREN. DIT HOOFDSTUK OVER GESCHILLEN IS NIET VAN TOEPASSING OP BEWONERS VAN NEW JERSEY. De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in en door burgers en inwoners van de Verenigde Staten. De Materialen kunnen informatie bevatten over producten die mogelijk niet beschikbaar zijn in andere landen of wellicht onder andere handelsmerken beschikbaar zijn in verschillende landen, en kunnen onderhevig zijn aan verschillende instructies of beperkingen van het gebruik. De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, in de Verenigde Staten van Amerika, ongeacht waar de gebruiker woonachtig is. U stemt ermee in dat elke actie bij wet of billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend zal worden ingediend bij de nationale of federale rechtbanken in New York, New York, VS, en u onderwerpt zich hierbij aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van dergelijke vordering.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling als scheidbaar van deze voorwaarden worden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

U of wij kunnen uw account of uw gebruik van de Diensten op elk moment en om welke reden of zonder reden dan ook opschorten of beëindigen. Tenzij anders vermeld, zijn eventuele andere regels, beperkingen, richtlijnen en bepalingen en voorwaarden die kunnen worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld in verband met een bepaalde functie in de Diensten, door deze verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Uw gebruik van de Diensten is onafhankelijk van Filippa K en niet als een werknemer, agent, partner of joint-venturer met Filippa K voor welk doel dan ook.

Geen verklaring van afstand door een partij van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorgaande of volgende schending of verzuim.

13. WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Filippa K kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan de Voorwaarden. Wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht, maakt Filippa K een nieuw exemplaar van de Voorwaarden beschikbaar op haar website en eventuele nieuwe aanvullende voorwaarden zullen op of via de betreffende Diensten aan u beschikbaar worden gesteld.

U erkent en gaat ermee akkoord dat als u de Diensten gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Filippa K uw gebruik zal behandelen als aanvaarding van de bijgewerkte Voorwaarden.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

De Gebruiksvoorwaarden vormt de volledige overeenkomst tussen u en Filippa K en vervangt alle voorgaande afspraken of overeenkomsten (schriftelijk of mondeling). Als u een van de voorgaande algemene voorwaarden niet begrijpt of als u vragen of opmerkingen heeft, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen op customercare@filippa-k.com.

Alle Dienstontwerpen, -afbeeldingen, -tekstselecties, -afspraken, en alle software zijn Auteursrecht© 2017 [07/09/2017]

Zoeksuggesties
Or

Help

Klantenservice

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. Ons klantenserviceteam spreekt zowel Zweeds als Engels.

Land en taal

Verzending naar: UNITED STATES
Je bestelling wordt gefactureerd in USD $
Kies je land van bestemming zodat we je de juiste prijzen, levertijden en verzendkosten kunnen tonen. Alle genoemde prijzen zijn lokale prijzen inclusief het lokale btw-tarief en kunnen daarom per land van bestemming variëren.

Favorieten

Klantenservice

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. Ons klantenserviceteam spreekt zowel Zweeds als Engels.

SLUIT JE AAN BIJ ONZE COMMUNITY

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg wekelijks een dosis inspiratie en nieuwtjes. Als je je nu aanmeldt, profiteer je ook nog eens van 10% korting op je eerste aankoop.

Sluit je aan bij onze community

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg wekelijks een dosis inspiratie en nieuwtjes. Als je je nu aanmeldt, profiteer je ook nog eens van 10% korting op je eerste aankoop.

Ik begrijp dat alle marketingmaterialen worden verzonden overeenkomstig de bepalingen uit het Privacybeleid. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies om optimaal te kunnen functioneren. Door op deze website te blijven, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie over de gegevens die door deze cookies worden verzameld vind je op onzepagina over Privacybeleid